490

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ (ออนไลน์)

ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศได้ 

ตั้งแต่วันนี้

เอกสารเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ร่าง แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการประชุม

Close Menu