รายงานสรุปผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

     ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคสอง และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคสอง  ที่กำหนดให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาเพื่อทราบ นั้น บัดนี้สำนักงานฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงรายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของทุกภาคส่วน

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

Close Menu