การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียดการประชุม

ปี 2563

การประชุมครั้งที่ 2/2563

pdf

รายงานการประชุม

pdf

เอกสารแนบ 1

pdf

เอกสารแนบ 2

pdf

เอกสารแนบ 3

pdf

เอกสารแนบ 4

ปี 2560

การประชุมครั้งที่ 1/2560

Close Menu