การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

แบบตอบรับการประชุม

แบบตอบรับการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

รายละเอียดโครงการ
กำหนดการประชุม
แบบสรุปรายชื่อ
แผนระดับที่ 3 (.pdf)
แบบสรุปรายชื่อ
แผนระดับที่ 3 (.docx)
Close Menu