การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

แบบตอบรับการประชุม

แบบตอบรับการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

หนังสือการประชุม
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการประชุม
หน่วยงานเจ้าภาพ
แผนแม่บทฯ
Close Menu