การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียน

เอกสารประกอบการประชุม

Close Menu