การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)​

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)​

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียน

เอกสารประกอบการประชุม

Close Menu