แนวทางการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

หนังสือชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๑๑
การจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2
การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3
การรายงานผลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การเชื่อมฐานข้อมูลกับระบบ eMENSCR
ช่องทางติดต่อ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
Close Menu