กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1-4
การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ตามมติ ครม.วันที่ 3 ธ.ค. 62
Power Point ประกอบการบรรยาย ในวันที่ 3 ก.ค. 63
Close Menu