490
หนังสือเชิญประชุม "การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ" สำหรับหน่วยงานในระดับกรม
หรือเทียบเท่า
หนังสือเชิญประชุม "การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ" สำหรับปลัดกระทรวง
534074
กำหนดการประชุมฯ
Close Menu