การประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ

ปี

รายละเอียด

วาระการประชุม

ไฟล์นำเสนอ

รายงานการประชุม

รายละเอียดการประชุม

2560

การประชุมครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุม

การประชุมครั้งที่ 2/2560

รายงานการประชุม

2561

การประชุมครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุม

2563

การประชุมครั้งที่ 1/2563

วาระการประชุม

ไฟล์นำเสนอ

รายงานการประชุม

Close Menu