แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

 • รายชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวของกรรมการ
 • การดำเนินงานของหน่วยงานขับเคลื่อน
 • รายงานความคืบหน้าตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ

รายชื่อคณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

ประธาน

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล​

กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)
ด้านการศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา (ฉบับเต็ม)

สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ/ข่าวสาร

สารจากกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อการดำเนินงาน/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อการดำเนินงาน/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อการดำเนินงาน/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อการดำเนินงาน/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ปี 2563

 • ไตรมาส 1/2563
 • ไตรมาส 2/2563
 • ไตรมาส 3/2563
 • ไตรมาส 4/2563

ปี 2564

 • ไตรมาส 1/2564
 • ไตรมาส 2/2564
 • ไตรมาส 3/2564
 • ไตรมาส 4/2564

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Close Menu