สรุปข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (project Brief) ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ

0
โครงการ
0
ล้านบาท

แผนงานที่ 3.1

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานที่ 3.2

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานที่ 3.3

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานที่ 3.4

0
ล้านบาท
0
โครงการ

สรุปข้อเสนอโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นและอยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรอง

0
โครงการ
0
ล้านบาท

แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว

0
ล้านบาท
0
โครงการ

สรุปโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อนุมัติ 0%

กรอบวงเงิน  45,000 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติแล้ว  0 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย  0 ล้านบาท

2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เบิกจ่าย 38.46%

กรอบวงเงิน 555,000 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติแล้ว  343,838 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย  123,086.665 ล้านบาท

3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อนุมัติ 0%

กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติแล้ว  0 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย  0 ล้านบาท

Close Menu