ไฟล์เสียงยุทธศาสตร์ชาติ

ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด
ฉบับย่อ
ฉบับเต็ม
รายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด
ด้านความมั่นคง
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
Close Menu