แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 เล่ม

ความมั่นคง
1) ความมั่นคง
การต่างประเทศ
2) การต่างประเทศ
การเกษตร
3) การเกษตร
อุตสาหกรรม
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
การท่องเที่ยว
5) การท่องเที่ยว
เมืองน่าอยู่
6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
โครงสร้างพื้นฐาน
7) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
SME
8) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การพัฒนาศักยภาพ
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การเรียนรู้
12) การพัฒนาการเรียนรู้
สุขภาวะที่ดี
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
การกีฬา
14) ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
15) พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
16) เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาค
17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม
การเติบโตอย่างยั่งยืน
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
การจัดการน้ำ
19) การบริหารจัดการน้ำ
ทั้งระบบ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมาย
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นวัตกรรม
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ดาวน์โหลดแผนแม่บทในรูปแบบไฟล์ .docx คลิกที่นี่

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระสำคัญ
สรุปแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
summary-icon
ตารางสรุปเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน
และค่าเป้าหมาย (.pdf)
files
การประกาศแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
files
มติ ครม. เกี่ยวกับ
แผนแม่บทฯ
วันที่ 12/3/2562
Q_A-session-512
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับแผนแม่บทฯ
Close Menu