แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

     มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น  มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

สรุปแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ (ฉบับเต็ม)
Close Menu