แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

     มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมี สมรรถนะสูงขึ้น (อ่านต่อ….)

Close Menu