แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

     ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรมและการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ  ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย  และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี

สรุปแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2-8
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับเต็ม)
Close Menu