แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

     ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรมและการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง ทัศนคติที่ดี (อ่านต่อ….)

Close Menu