แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม

     ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น  สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก  ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ  ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง

สรุปแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
2-9
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม (ฉบับเต็ม)
Close Menu