แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

     กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (อ่านต่อ….)

Close Menu