แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

     กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้  ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค  มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  (อ่านต่อ….)

Close Menu