แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน

     ในระยะสั้น (ปี 2561 – 2562) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน  ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานโดยส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจัดทำแผน  และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซที่สามารถเพิ่มการแข่งขันและยังคงความมั่นคงในระบบพลังงาน  ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  และกำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ  และในระยะปานกลาง (ปี 2563 – 2565) ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล  มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่  และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน

Close Menu