แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษาฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ  สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2-6
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ฉบับเต็ม)
Close Menu