แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ่านต่อ….)

Close Menu