แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง

      ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง  พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้  นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  (อ่านต่อ….)

Close Menu