แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 มีมาตรการควบคุมกำกับ ติดตาม การบริหารจัดการ  ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกและให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับนโยบายยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต (อ่านต่อ….)

Close Menu