แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579  มีมาตรการควบคุมกำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้  ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม  และให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบายยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

Close Menu