แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

     องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน  มีโครงสร้างองค์กรกะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพทำงานเพื่อประชาชนโดยยึดการดำเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก  จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล  จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง  เพื่อสรรหาและรักษาไว้ซึ่งกำลังคนที่มีคุณภาพสูง

สรุปแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน
บริหารราชการแผ่นดิน
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับเต็ม)
Close Menu