แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

     องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน  มีโครงสร้างองค์กรกะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพทำงานเพื่อประชาชนโดยยึดการดำเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก  จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล  จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง  เพื่อสรรหาและรักษาไว้ซึ่งกำลังคนที่มีคุณภาพสูง

Close Menu