แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฏหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฏหมาย

     ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรม  เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม  และผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ  บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

สรุปแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย
กฎหมาย
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย (ฉบับเต็ม)
Close Menu