แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ

        แผนการปฏิรูปประเทศ  ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ประกอบด้วย  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้  การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu