แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ

     แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

ด้านการเมือง
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสังคม
ด้านพลังงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้านการศึกษา

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระสำคัญ
แผนการปฏิรูปประเทศ
files
มติ ครม. เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานตามแผนปฏิรูป วันที่ 2/1/2562
files
พ.ร.บ. แผนและขั้นตอน
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
people
รายชื่อคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
Close Menu