สื่อวีดีโอ

สื่อวีดีโอ

Capture
Play Video

แนวทางการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วีดีโอแสดงวิธีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

Picture2
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย

ยุทธ 6
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 4
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 3
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 2
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 1
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

vlcsnap-2019-07-22-09h28m47s897
Play Video

20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฉบับภาษาอังกฤษ (Download Video)

vlcsnap-2019-06-12-11h13m52s087

การประชุมชี้แจงการดำเนินการ
ตามแผนแม่บทฯ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

vlcsnap-2019-07-09-10h20m31s788

รายละเอียดงานกิจกรรม
“ก้าวพอดี A Bright Leap Forword”

Thailand-Map

ประเทศของเรา บ้านของเรา
OUR HOME OUR COUNTRY

thailand 20 years plan
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

ประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาทำความรู้จักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในระยะ 5 ปี แล้วมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกัน (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

2018-11-26 19_16_05-(42) ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ - YouTube
Play Video

FUTURE THAILAND
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

Our Country Our Future
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ
อนาคตไทย อนาคตเรา
Our Country, Our Future

วิดิทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2561
ของ สศช. เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

mv-future
Play Video

MV เพลง “อนาคตไทย อนาคตเรา”

อนาคตที่ดีกว่าจะไม่เดินมาหาเรา แต่เราจะต้องสร้างมันไปด้วยกัน เพราะทุกคนคือพลัง พลังที่จะสร้างอนาคต “อนาคตไทย อนาคตเรา”
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)
(ดาวน์โหลดเพลง)

hero
Play Video

เป็นฮีโร่ในแบบของคุณ
You can be a hero !​

คุณเชื่อไหม ว่าเราทุกคนมีพลังพิเศษ !  เราทุกคนเป็นฮีโร่ได้ !  ถ้าคุณคิดว่าพลังพิเศษไม่มีจริง เราจะพาคุณไปรู้จักคนที่ใช้พลังพิเศษคอยช่วยเหลือคนอื่น ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น  มาค้นหาพลังในตัวคุณ แล้วนำพลังออกมาใช้ เพื่ออนาคตของไทยกันครับ (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

pao
Play Video

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ
You can be a hero !

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ นักเมาท์ในตำนาน รู้ทุกเรื่อง เมาท์ได้ทุกคน  เราจะพาคุณไปรู้จัก “เจ๊เป้า” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งการเมาท์ ! เพราะอนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

don
Play Video

ดอน คนหัวร้อน
You can be a hero !

ดอน คนหัวร้อน โมโหง่าย หายช้า ผู้พร้อมมีเรื่องกับทุกคน  เราจะพาคุณไปรู้จัก “ดอน” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งความหัวร้อน !  เพราะอนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

som
Play Video

สมหมาย สายแชร์
You can be a hero !

สมหมาย สายแชร์ แชร์ได้ทุกเรื่อง ทำได้ทุกอย่างเพื่อสร้างยอดไลก์  เราจะพาคุณไปรู้จัก “สมหมาย” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งการแชร์ !  เพราะอนาคตของเรา ขึ้นกับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

Close Menu