สื่อวีดีโอ

สื่อวีดีโอ

Capture
Play Video

วีดีโอแสดงวิธีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

Picture2
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย

ยุทธ 6
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 4
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 3
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 2
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 1
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

thailand 20 years plan
Play Video

ประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาทำความรู้จักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในระยะ 5 ปี แล้วมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกัน (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

2018-11-26 19_16_05-(42) ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ - YouTube
Play Video

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

Our Country Our Future
Play Video

วิดิทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2561
ของ สศช. เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

mv-future
Play Video

อนาคตที่ดีกว่าจะไม่เดินมาหาเรา แต่เราจะต้องสร้างมันไปด้วยกัน เพราะทุกคนคือพลัง พลังที่จะสร้างอนาคต “อนาคตไทย อนาคตเรา”
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)
(ดาวน์โหลดเพลง)

hero
Play Video

คุณเชื่อไหม ว่าเราทุกคนมีพลังพิเศษ !  เราทุกคนเป็นฮีโร่ได้ !  ถ้าคุณคิดว่าพลังพิเศษไม่มีจริง เราจะพาคุณไปรู้จักคนที่ใช้พลังพิเศษคอยช่วยเหลือคนอื่น ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น  มาค้นหาพลังในตัวคุณ แล้วนำพลังออกมาใช้ เพื่ออนาคตของไทยกันครับ (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

pao
Play Video

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ นักเมาท์ในตำนาน รู้ทุกเรื่อง เมาท์ได้ทุกคน  เราจะพาคุณไปรู้จัก “เจ๊เป้า” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งการเมาท์ ! เพราะอนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

don
Play Video

ดอน คนหัวร้อน โมโหง่าย หายช้า ผู้พร้อมมีเรื่องกับทุกคน  เราจะพาคุณไปรู้จัก “ดอน” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งความหัวร้อน !  เพราะอนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

som
Play Video

สมหมาย สายแชร์ แชร์ได้ทุกเรื่อง ทำได้ทุกอย่างเพื่อสร้างยอดไลก์  เราจะพาคุณไปรู้จัก “สมหมาย” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งการแชร์ !  เพราะอนาคตของเรา ขึ้นกับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลดวีดีโอ)

Close Menu