สนช.รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นไปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดให้คณะรัฐมนตรี ต้องแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุกสามเดือน

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ชี้แจงถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศว่า แผนปฏิรูปประเทศ มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 2561-2565 ใน 11 ด้าน โดยรัฐบาลได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการที่มีความเร่งด่วนและสามารถเห็นผลได้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 2-8 เดือน (Quick win) จำนวน 40 เรื่อง และจัดเป็น 6 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่1.แก้จน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก การเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ ด้วยการส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม โครงการท่องเที่ยวชุมชน ธนาคารที่ดิน และบ้านมั่นคง กลุ่มที่2.แก้เหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม อาทิ การสร้างโอกาสทางการศึกษา การให้ความยุติธรรม พัฒนาสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม การแก้ไขกฎหมายขายฝาก กองทุนคนพิการ การพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขผ่านคลินิกหมอครอบครัว กลุ่มที่3.แก้โกง สร้างความโปร่งใส ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาคุณธรรม และกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการ กลุ่มที่4.การมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยสร้างเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาการเมืองในกลุ่มครูผู้สอนนักเรียน นักศึกษา และสภาประชารัฐท้องถิ่น กลุ่มที่5.การปฏิรูประบบราชการเพื่อประชาชน ทั้งการกระจายอำนาจ ลดขนาด การขับเคลื่อนรัฐบาล 4.0 ผ่าน พ.ร.บ.รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์การทำ Big data ภาครัฐ การตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม และกลุ่มที่ 6.สร้างอนาคตไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟรางคู่ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)และการพัฒนาแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิรูปได้นั้น พบว่า บางเรื่องขัดต่ออำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน การขอให้ทบทวนการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบใหม่ และการขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ่งได้รายงานเรื่องนี้ไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลได้คัดเลือกร่างกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความพร้อม และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 2-8 เดือน จำนวน 28 ฉบับ ซึ่ง ครม. เตรียมส่งเข้าสู่การพิจารณาของสนช. ในเร็วๆ นี้

Close Menu