วัยเด็ก

วัยเด็ก

         เริ่มจากครรภ์มารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและกระจายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยที่เด็กจะเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สะอาด อากาศบริสุทธิ์ เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงดูและศูนย์เด็กเล็กที่พ่อแม่ทุกคนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ และเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่างดี มีทักษะ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี พร้อมเติบโตสู่ช่วงวัยต่อ ๆ ไป

          หลังจากนั้นก็จะก้าวเข้าสู่วัยเรียน ทั้งในระดับประถมและมัธยม ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถผ่านอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ มี “ครู” ที่จะมีบทบาทมากกว่าการเป็นครูผู้สอน สู่การเป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ที่จะคอยกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการปูพื้นฐานความพร้อมทั้งกาย ใจ และปัญญาให้พร้อมรองรับการพัฒนาของช่วงวัยต่อไป ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถทำงานเป็นทีม

          วัยรุ่น-นักศึกษา ซึ่งนับเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งจะเติบโตเป็นประชากรวัยแรงงานที่จะสร้างรายได้และยกระดับการพัฒนาของประเทศต่อไป โดยวัยรุ่น-นักศึกษา จะได้รับการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ก้าวไปเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพและมีความสุข มีอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความชอบ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิตและทัศนคติที่พร้อมเผชิญและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ มีการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดงานผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ  และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี

Close Menu