วัยผู้ใหญ่

วัยผู้ใหญ่

         วัยแรงงาน ซึ่งเป็นวัยสำคัญช่วงวัยหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยจะประกอบด้วยทั้งวัยแรงงานในปัจจุบัน รวมทั้งวัยรุ่นและนักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นวัยแรงงานต่อไป ทั้งนี้ จากการกระจายความเจริญที่จะไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต วัยแรงงานจะสามารถทำงานได้ในภูมิลำเนาของตนเอง ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าเฉกเช่นปัจจุบัน ทำให้สามารถได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว สถาบันครอบครัวมีความแข็งแรงขึ้น โดยที่แต่ละพื้น/ภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่เอื้อและอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน ได้รับการยกระดับจาก “ผู้ใช้แรงงาน” เป็น “ผู้ใช้พลังสมอง”  ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก มีอาชีพ รายได้ และความรู้การบริหารจัดการทางการเงินที่จะนำพาไปสู่การมีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ

Close Menu