ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

          ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

1มั่นคง-1

ความสุขของประชากรไทย

1มั่นคง-2

ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

1มั่นคง-3

ความพร้อมของกองทัพ
หน่วยงานด้านความมั่นคง
และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

1มั่นคง-4

บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

1มั่นคง-5

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม

Close Menu