ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน  โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม  การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

ตัวชี้วัด

4-เสมอภาค1

ความแตกต่างของรายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร

4-เสมอภาค2

ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน

4-เสมอภาค3

ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

4-เสมอภาค4

คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

สื่อที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (.mp3)

Close Menu