ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

4-เสมอภาค1

ความแตกต่างของรายได้
และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร

4-เสมอภาค2

ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน

4-เสมอภาค3

ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัด
ในการเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

4-เสมอภาค4

คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

Close Menu