ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน  อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

ตัวชี้วัด

5-สิ่งแวดล้อม3

พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5-สิ่งแวดล้อม2

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู

5-สิ่งแวดล้อม1

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5-สิ่งแวดล้อม4

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

สื่อที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (.mp3)

Close Menu