ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

ตัวชี้วัด

Young Asian scientists wearing aprons and bucket hats using digital tablet while checking quality of fresh ripe strawberries at spacious modern greenhouse
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนไทย
3-มนุษย์2
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3-มนุษย์3
การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

สื่อที่เกี่ยวข้อง

headphones
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (.mp3)
Close Menu