ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ประโยชน์แต่ละช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่เกี่ยวข้อง

Close Menu