ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ประโยชน์แต่ละช่วงวัย

baby-boy
วัยเด็ก
manager-(1)
วัยผู้ใหญ่
couple
วัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

ด้านความมั่นคง
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา (.pdf)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา (.docx)
ยุทธศาสตร์ชาติ (Eng)
National Strategy (.pdf)
ยุทธศาสตร์ชาติ (Eng)
National Strategy (.docx)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ย่อ ไทย)
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ (ภาษาไทย)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ย่อ Eng)
National Strategy (Summary)
ยุทธศาสตร์ชาติ (Mind Map)
Mind Map
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ประชาชน)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ
จุลสาร
จุลสาร "อนาคตไทย
"อนาคตเรา"
0001
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประชาชนได้อะไร ?
พ.ร.บ. การจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
รายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
jan v5
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เดือนมกราคม 2563

สื่อที่เกี่ยวข้อง

headphones
เพลง "อนาคตไทย
อนาคตเรา"
headphones
ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)
headphones
ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเต็ม)
video-camera
MV เพลง "อนาคตไทย อนาคตเรา"
programming
เกมยุทธศาสตร์ชาติ
Close Menu