เงินกู้ ส่วนที่ 1

อนุมัติ 0%

วงเงินที่อนุมัติ  0 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย  0 ล้านบาท

เงินกู้ ส่วนที่ 2

เบิกจ่าย 38.46%

วงเงินที่อนุมัติ  320,000 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย  123,086.665 ล้านบาท

เงินกู้ ส่วนที่ 3

อนุมัติ 0%

วงเงินที่อนุมัติ  0 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย  0 ล้านบาท

กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (400,000 ล้านบาท)

0
โครงการ
0
ล้านบาท

แผนงานที่ 3.1

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานที่ 3.2

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานที่ 3.3

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานที่ 3.4

0
ล้านบาท
0
โครงการ
mappic

จำแนกรายพื้นที่

สัดส่วนการอนุมัติโครงการ

50%

แผนงานที่ 3.1

50%

แผนงานที่ 3.2

50%

แผนงานที่ 3.3

50%

แผนงานที่ 3.4

50%

Close Menu