รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล  จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณชนและเพื่อความสะดวกของผู้ที่จะนำไปใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง ศึกษาเปรียบเทียบ หรือติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาล  ซึ่งในรอบปีที่ 3 รัฐบาลยังคงบริหาราชการแผ่นดินโดยยึดกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน 6 กลุ่ม (Cluster) ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหาราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบายรัฐบาลทั้ง 11 ข้อ  โดยการขับเคลื่อนที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมในลักษณะประชารัฐ

นโยบาย

นโยบายข้อ ๑

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

นโยบายข้อ ๒

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

นโยบายข้อ ๓

การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

นโยบายข้อ ๔

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายข้อ ๕

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

นโยบายข้อ ๖

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

นโยบายข้อ ๗

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

นโยบายข้อ ๘

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

นโยบายข้อ ๙

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๐

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายข้อ ๑๑

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

Close Menu