รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล  จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณชนและเพื่อความสะดวกของผู้ที่จะนำไปใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง ศึกษาเปรียบเทียบ หรือติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาล  ซึ่งในรอบปีที่ 3 รัฐบาลยังคงบริหาราชการแผ่นดินโดยยึดกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน 6 กลุ่ม (Cluster) ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหาราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบายรัฐบาลทั้ง 11 ข้อ  โดยการขับเคลื่อนที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมในลักษณะประชารัฐ

นโยบาย

1นโยบาย
นโยบายข้อ 1

การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์

2นโยบาย
นโยบายข้อ 2

การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

3นโยบาย
นโยบายข้อ 3

การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

4นโยบาย
นโยบายข้อ 4

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5นโยบาย
นโยบายข้อ 5

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

6นโยบาย
นโยบายข้อ 6

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7นโยบาย
นโยบายข้อ 7

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8นโยบาย
นโยบายข้อ 8

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

9นโยบาย
นโยบายข้อ 9

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10นโยบาย
นโยบายข้อ 10

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11นโยบาย
นโยบายข้อ 11

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

Close Menu