เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

4-แผนความมั่นคง

แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

n20190610163017_30218

สศช. เตรียมปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” (อ่านต่อ…)

DA198522

สศช. จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สศช. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

การประชุม

23092562

สแกน QR Code ที่นี่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ดูรายละเอียด…)

เรื่องราวที่น่าสนใจ

ยุทธ 6
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  • จดหมายข่าว ปี 2562 ฉบับที่ 3

  • จดหมายข่าว ปี 2562 ฉบับที่ 2

  • จดหมายข่าว ปี 2562 ฉบับที่ 1

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 7

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 6

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 5

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 4

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 3

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 2

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 1

ระบบ eMENSCR ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับระบบ eMENSCR
แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (.docx)
แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (.pdf)
ตารางการขอ Username และ Password
แบบฟอร์มการ Reset Password (.docx)
แบบฟอร์มการ Reset Password (.pdf)
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eMENSCR

เลือกหมวดอักษร

หมวดอักษร ก

19399768_1049158328549162_2355310957122919962_n

หมวดอักษร ข

19366111_1049158445215817_4077761775264924616_n

หมวดอักษร ค

19420383_1049158671882461_5955123545361089421_n

หมวดอักษร ง

19366547_1049158765215785_4014805206195812738_n

หมวดอักษร จ

19399630_1049158791882449_752117681702598343_n

หมวดอักษร ฉ

19260292_1049158825215779_8565954777139096059_n

หมวดอักษร ช

19396740_1049158861882442_8414061973870156370_n

หมวดอักษร ซ

19424512_1049158888549106_7346996632258545418_n

หมวดอักษร ญ

19399906_1049158925215769_1347930382682564413_n

หมวดอักษร ฎ

19399448_1049158968549098_8474707652056553787_n

หมวดอักษร ฐ

19260500_1049159028549092_6558072454017804960_n

หมวดอักษร ณ

19396712_1049159158549079_4788862545735640153_n

หมวดอักษร ด

19247619_1049159258549069_5735055058388292368_n

หมวดอักษร ต

19399581_1049159318549063_6105486941966429386_n

หมวดอักษร ถ

19366633_1049159375215724_3817335894462231966_n

หมวดอักษร ท

19400084_1049159398549055_5838051603056753529_n

หมวดอักษร ธ

19423993_1049159438549051_1521531112777377734_n

หมวดอักษร น

19399950_1049159471882381_191793458354563484_n

หมวดอักษร บ

19366411_1049159528549042_2047220925835691368_n

หมวดอักษร ป

19399427_1049159565215705_6992665175368606001_n

หมวดอักษร ผ

19429892_1049159595215702_8041615848196083315_n

หมวดอักษร ฝ

19247668_1049159618549033_2300441793438262943_n

หมวดอักษร พ

19366451_1049159655215696_5674146396153392192_n

หมวดอักษร ฟ

19397131_1049159818549013_1751240156093959966_n

หมวดอักษร ภ

19399091_1049159898549005_9218821739705536677_n

หมวดอักษร ม

19397188_1049159938549001_457831150264719779_n

หมวดอักษร ย

19399010_1049159995215662_8136668817172006155_n

หมวดอักษร ร

19366625_1049160018548993_7439545561095214705_n

หมวดอักษร ล

19113922_1049160058548989_6081432463469697283_n

หมวดอักษร ว

19366359_1049160161882312_5602055042600777751_n

หมวดอักษร ศ

19399092_1049160188548976_4067351899559402299_n

หมวดอักษร ส

19430156_1049160258548969_3837616833422313878_n

หมวดอักษร ห

19260586_1049160325215629_3000163742173432422_n

หมวดอักษร อ

19399548_1049160388548956_3947447586378717641_n
Close Menu