• จดหมายข่าว ปี 2562 ฉบับที่ 3

  • จดหมายข่าว ปี 2562 ฉบับที่ 2

  • จดหมายข่าว ปี 2562 ฉบับที่ 1

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 7

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 6

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 5

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 4

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 3

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 2

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 1

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

4-แผนความมั่นคง

แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วpความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

n20190610163017_30218

สศช. เตรียมปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” (อ่านต่อ…)

DA198522

สศช. จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สศช. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

การประชุม

เรื่องราวที่น่าสนใจ

ดูรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ คลิกที่นี่

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ต้องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน… หรือแผนปฏิบัติราชการทั้งราย 5 ปีและรายปี คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2, 3 และ eMENSCR คลิกที่นี่

ยุทธ 6
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu