เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

4-แผนความมั่นคง

แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

n20190610163017_30218

สศช. เตรียมปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” (อ่านต่อ…)

DA198522

สศช. จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สศช. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

การประชุม

23092562

สแกน QR Code ที่นี่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ดูรายละเอียด…)

เรื่องราวที่น่าสนใจ

ยุทธ 6
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  • จดหมายข่าว ปี 2562 ฉบับที่ 3

  • จดหมายข่าว ปี 2562 ฉบับที่ 2

  • จดหมายข่าว ปี 2562 ฉบับที่ 1

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 7

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 6

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 5

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 4

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 3

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 2

  • จดหมายข่าว ปี 2561 ฉบับที่ 1

ระบบ eMENSCR ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับระบบ eMENSCR
แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (.docx)
แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (.pdf)
ตารางการขอ Username และ Password
แบบฟอร์มการ Reset Password (.docx)
แบบฟอร์มการ Reset Password (.pdf)
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eMENSCR

เลือกหมวดอักษร

หมวดอักษร ก

หมวดอักษร ข

หมวดอักษร ค

หมวดอักษร ง

หมวดอักษร จ

หมวดอักษร ฉ

หมวดอักษร ช

หมวดอักษร ซ

หมวดอักษร ญ

หมวดอักษร ฎ

หมวดอักษร ฐ

หมวดอักษร ณ

หมวดอักษร ด

หมวดอักษร ต

หมวดอักษร ถ

หมวดอักษร ท

หมวดอักษร ธ

หมวดอักษร น

หมวดอักษร บ

หมวดอักษร ป

หมวดอักษร ผ

หมวดอักษร ฝ

หมวดอักษร พ

หมวดอักษร ฟ

หมวดอักษร ภ

หมวดอักษร ม

หมวดอักษร ย

หมวดอักษร ร

หมวดอักษร ล

หมวดอักษร ว

หมวดอักษร ศ

หมวดอักษร ส

หมวดอักษร ห

หมวดอักษร อ

Close Menu