สื่อวีดีโอ

สื่อวีดีโอ

ร่วมมือกัน มันช่วยได้ (3)

#อนาคตไทยอนาคตเรา
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

ร่วมมือกัน มันช่วยได้ (2)

#อนาคตไทยอนาคตเรา
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

ร่วมมือกัน มันช่วยได้ (1)

#อนาคตไทยอนาคตเรา
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

แนวทางการนำเข้าข้อมูลระบบ eMENSCR

วีดีโอแสดงวิธีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี; 20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฉบับภาษาอังกฤษ
(Download Video)

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

มาทำความรู้จักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในระยะ 5 ปี แล้วมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกัน
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

FUTURE THAILAND ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา; Our Country Our Future

วิดิทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

MV เพลง "อนาคตไทย อนาคตเรา"

อนาคตที่ดีกว่าจะไม่เดินมาหาเรา แต่เราจะต้องสร้างมันไปด้วยกัน เพราะทุกคนคือพลัง พลังที่จะสร้างอนาคต “อนาคตไทย อนาคตเรา”
(ดาวน์โหลดวีดีโอ) (ดาวน์โหลดเพลง)

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ นักเมาท์ในตำนาน รู้ทุกเรื่อง เมาท์ได้ทุกคน เราจะพาคุณไปรู้จัก “เจ๊เป้า” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งการเมาท์!
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

ดอน คนหัวร้อน

ดอน คนหัวร้อน โมโหง่าย หายช้า ผู้พร้อมมีเรื่องกับทุกคน เราจะพาคุณไปรู้จัก “ดอน” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งความหัวร้อน!
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

สมหมาย สายแชร์

สมหมาย สายแชร์ แชร์ได้ทุกเรื่อง ทำได้ทุกอย่างเพื่อสร้างยอดไลก์ เราจะพาคุณไปรู้จัก “สมหมาย” คนที่ใช้พลังพิเศษและทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งการแชร์!
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

เป็นฮีโร่ในแบบของคุณ

คุณเชื่อไหม ว่าเราทุกคนมีพลังพิเศษ! ถ้าคุณคิดว่าพลังพิเศษไม่มีจริง เราจะพาคุณไปรู้จักคนที่ใช้พลังพิเศษคอยช่วยเหลือคนอื่น ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น
(ดาวน์โหลดวีดีโอ)

วีดีโอแสดงวิธีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

Close Menu