ดาวน์โหลดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด docx
ความมั่นคง
การต่างประเทศ
การเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
การท่องเที่ยว
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การพัฒนาการเรียนรู้
การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
การเติบโตอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
Close Menu