ดาวน์โหลดแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลด pdf
ด้านการเมือง
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสังคม
ด้านพลังงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Close Menu