ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา (.pdf)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา (.docx)
ยุทธศาสตร์ชาติ (Eng)
National Strategy (.pdf)
ยุทธศาสตร์ชาติ (Eng)
National Strategy (.docx)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ย่อ ไทย)
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ (ภาษาไทย)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ย่อ Eng)
National Strategy (Summary)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ประชาชน)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (Mind Map)
Mind Map
ยุทธศาสตร์ชาติ
จุลสาร
จุลสาร "อนาคตไทย
"อนาคตเรา"
0001
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประชาชนได้อะไร ?
พ.ร.บ. การจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
รายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
jan v5
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เดือนมกราคม 2563
headphones
เพลง "อนาคตไทย
อนาคตเรา"
headphones
ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)
headphones
ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเต็ม)
headphones
รายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติ
video-camera
MV เพลง "อนาคตไทย อนาคตเรา"
programming
เกมยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ความมั่นคง
1) ความมั่นคง
การต่างประเทศ
2) การต่างประเทศ
การเกษตร
3) การเกษตร
อุตสาหกรรม
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
การท่องเที่ยว
5) การท่องเที่ยว
เมืองน่าอยู่
6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
โครงสร้างพื้นฐาน
7) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
SME
8) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การพัฒนาศักยภาพ
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การเรียนรู้
12) การพัฒนาการเรียนรู้
สุขภาวะที่ดี
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
การกีฬา
14) ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
15) พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
16) เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาค
17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม
การเติบโตอย่างยั่งยืน
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
การจัดการน้ำ
19) การบริหารจัดการน้ำ
ทั้งระบบ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมาย
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นวัตกรรม
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สรุปสาระสำคัญ
สรุปแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตารางสรุปเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน
และค่าเป้าหมาย (.pdf)
การประกาศแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
มติ ครม. เกี่ยวกับ
แผนแม่บทฯ
วันที่ 12/3/2562
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับแผนแม่บทฯ

ดาวน์โหลดแผนแม่บทในรูปแบบไฟล์ .docx คลิกที่นี่

แผนการปฏิรูปประเทศ

การเมือง
ด้านการเมือง
บริหารราชการแผ่นดิน
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน
กฎหมาย
ด้านกฎหมาย
ยุติธรรม
ด้านกระบวนการยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข
สื่อสาร
ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคม
ด้านสังคม
พลังงาน
ด้านพลังงาน
ทุจริต
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา
ด้านการศึกษา
สรุปสาระสำคัญ
แผนการปฏิรูปประเทศ
มติ ครม. เกี่ยวกับการ
จัดตั้งหน่วยงานตามแผนปฏิรูป วันที่ 2/1/2562
พ.ร.บ. แผนและขั้นตอน
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

จดหมายข่าว

ปี 2562

promotion
ฉบับที่ 3
promotion
ฉบับที่ 2
promotion
ฉบับที่ 1

ปี 2561

promotion
ฉบับที่ 7
promotion
ฉบับที่ 6
promotion
ฉบับที่ 5
promotion
ฉบับที่ 4
promotion
ฉบับที่ 3
promotion
ฉบับที่ 2
promotion
ฉบับที่ 1

เอกสารอื่น ๆ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
เอกสารสำหรับระบบ eMENSCR
Template แผนระดับ 3
การแถลงนโยบายของ ครม. ต่อรัฐสภา
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562
คำถามที่พบบ่อย
ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการประชุม

Close Menu