ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา (.pdf)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา (.docx)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ย่อ ไทย)
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ (ภาษาไทย)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ย่อ Eng)
National Strategy (Summary)
ยุทธศาสตร์ชาติ (Mind Map)
Mind Map
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ประชาชน)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ
จุลสาร
จุลสาร "อนาคตไทย
"อนาคตเรา"
0001
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประชาชนได้อะไร ?
พ.ร.บ. การจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
รายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
Oct v2
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เดือนตุลาคม 2562
headphones
เพลง "อนาคตไทย
อนาคตเรา"
headphones
ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)
headphones
ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเต็ม)
headphones
รายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติ
video-camera
MV เพลง "อนาคตไทย อนาคตเรา"
programming
เกมยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ความมั่นคง
1) ความมั่นคง
การต่างประเทศ
2) การต่างประเทศ
การเกษตร
3) การเกษตร
อุตสาหกรรม
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
การท่องเที่ยว
5) การท่องเที่ยว
เมืองน่าอยู่
6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
โครงสร้างพื้นฐาน
7) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
SME
8) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การพัฒนาศักยภาพ
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การเรียนรู้
12) การพัฒนาการเรียนรู้
สุขภาวะที่ดี
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
การกีฬา
14) ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
15) พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
16) เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาค
17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม
การเติบโตอย่างยั่งยืน
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
การจัดการน้ำ
19) การบริหารจัดการน้ำ
ทั้งระบบ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมาย
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นวัตกรรม
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สรุปสาระสำคัญ
สรุปแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตารางสรุปเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน
และค่าเป้าหมาย (.pdf)
การประกาศแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
มติ ครม. เกี่ยวกับ
แผนแม่บทฯ
วันที่ 12/3/2562
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับแผนแม่บทฯ

ดาวน์โหลดแผนแม่บทในรูปแบบไฟล์ .docx คลิกที่นี่

แผนการปฏิรูปประเทศ

2-1
ด้านการเมือง
2-2
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน
2-3
ด้านกฎหมาย
2-4
ด้านกระบวนการยุติธรรม
2-5
ด้านเศรษฐกิจ
2-6
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2-7
ด้านสาธารณสุข
2-8
ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2-9
ด้านสังคม
2-10
ด้านพลังงาน
2-11
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา
ด้านการศึกษา
ภาพรวม
แผนการปฏิรูปประเทศ
มติ ครม. เกี่ยวกับการ
จัดตั้งหน่วยงานตามแผนปฏิรูป วันที่ 2/1/2562
พ.ร.บ. แผนและขั้นตอน
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

จดหมายข่าว

ปี 2562

promotion
ฉบับที่ 3
promotion
ฉบับที่ 2
promotion
ฉบับที่ 1

ปี 2561

promotion
ฉบับที่ 7
promotion
ฉบับที่ 6
promotion
ฉบับที่ 5
promotion
ฉบับที่ 4
promotion
ฉบับที่ 3
promotion
ฉบับที่ 2
promotion
ฉบับที่ 1

เอกสารอื่น ๆ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
เอกสารสำหรับระบบ eMENSCR
Template แผนระดับ 3
การแถลงนโยบายของ ครม. ต่อรัฐสภา
คำถามที่พบบ่อย
ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Close Menu