การเชื่อมฐานข้อมูลกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การเชื่อมฐานข้อมูลกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงาน
กับระบบ eMENSCR
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Close Menu