การประชุมเตรียมการปรับแผนปฏิรูปประเทศ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่

เอกสารประกอบการประชุม

Close Menu