ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

4-แผนความมั่นคง
แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นกรอบในการดำเนินการป้องกัน
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์

ปก
สศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น (อ่านต่อ…)

DA195839
สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

78941051_160996125284653_434133352954462208_o-1
ประกาศกิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์

   ประกาศผลภาพถ่าย “กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” (อ่านต่อ…)

รูปนำ
สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช.  เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

ปก
สศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น (อ่านต่อ…)

DA195839
สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

78941051_160996125284653_434133352954462208_o-1
ประกาศกิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์

   ประกาศผลภาพถ่าย “กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” (อ่านต่อ…)

รูปนำ
สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช.  เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

เรื่องราวที่น่าสนใจ

audio-post-success
ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ
และรายการโครงการสำคัญ

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จและรายการโครงการสำคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บท คลิกที่นี่

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เดือนมกราคม 2563

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับ 2, 3 และ eMENSCR คลิกที่นี่

หลักการในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คลิกที่นี่

แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๑๑)

ดูรายละเอียดแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 คลิกที่นี่

National Strategy

ดูรายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติฉบับภาษาอังกฤษ
วันที่ 27 กันยายน 2562 คลิกที่นี่

เอกสารสำหรับระบบ eMENSCR

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password
ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

เอกสารสำหรับแผนระดับ 3

ต้องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน… หรือแผนปฏิบัติราชการทั้งราย 5 ปีและรายปี คลิกที่นี่

การประชุม

รายละเอียดการประชุมในแต่ละเดือน คลิกที่นี่

parliament
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิรูปประเทศ

ดูรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ คลิกที่นี่

การ์ตูนยุทธศาสตร์ชาติ

สื่อวิดีโอ

Capture
Play Video

แนวทางการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วีดีโอแสดงวิธีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

Picture2
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย

ยุทธ 6
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Capture
Play Video

แนวทางการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วีดีโอแสดงวิธีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

Picture2
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย

ยุทธ 6
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu