เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

4-แผนความมั่นคง
แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นกรอบในการดำเนินการป้องกัน
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรม มิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่านต่อ…)

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ…)

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น (อ่านต่อ…)

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรม มิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่านต่อ…)

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ…)

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น (อ่านต่อ…)

เรื่องราวที่น่าสนใจ

ดูรายละเอียดรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ คลิกที่นี่

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : การจัดทำชุดโครงการและคำของบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับ 2, 3 และ eMENSCR คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จและรายการโครงการสำคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บท คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คลิกที่นี่

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password
ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ต้องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน… หรือแผนปฏิบัติราชการทั้งราย 5 ปีและรายปี คลิกที่นี่

รายละเอียดการประชุมในแต่ละเดือน คลิกที่นี่

ดูรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ คลิกที่นี่

สื่อวิดีโอ

Capture
Play Video

วีดีโอแสดงวิธีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

Picture2
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย

ยุทธ 6
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Capture
Play Video

วีดีโอแสดงวิธีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

Picture2
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย

ยุทธ 6
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu