เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560
แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทาง ในการพัฒนาประเทศ
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี
4-แผนความมั่นคง

แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรอบในการดำเนิน
การป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง
ภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ และได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 (อ่านต่อ…)

    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นไปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 (อ่านต่อ…)

      เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี (อ่านต่อ…)

letter-of-recommendation

      อัปเดตความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตั้งแต่ระยะจัดทำจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง (อ่านต่อ…)/(ดาวน์โหลดเอกสาร)

สื่อวิดีโอ

Play Video

ร่วมสร้างประเทศไทยให้เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ “บ้านของเรา”

Play Video

วิดิทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช.
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

Play Video

ประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน.
มาทำความรู้จัก ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในระยะ 5 ปี แล้วมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกัน

Play Video

Thailand’s 20-Year National Strategy

Play Video

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Close Menu