เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทาง ในการพัฒนาประเทศ
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี
4-แผนความมั่นคง

แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรอบในการดำเนิน
การป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง
ภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (อ่านต่อ…)

       นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ (อ่านต่อ…)

       ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นไปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 (อ่านต่อ…)

       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี (อ่านต่อ…)

       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (อ่านต่อ…)

       นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ (อ่านต่อ…)

       ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นไปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 (อ่านต่อ…)

       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี (อ่านต่อ…)

กิจกรรมที่น่าสนใจ

สื่อวิดีโอ

Play Video

ก้าวพอดี A Bright Leap Forword (1)

งานกิจกรรม “ก้าวพอดี A Bright Leap Forword” (1) วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลด)

Play Video

ก้าวพอดี A Bright Leap Forword (2)

งานกิจกรรม “ก้าวพอดี A Bright Leap Forword” (2) วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลด)

Play Video

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ (ช่วงเช้า)

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ช่วงเช้า) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Play Video

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ (ช่วงบ่าย)

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ช่วงบ่าย) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Play Video

ก้าวพอดี A Bright Leap Forword (1)

งานกิจกรรม “ก้าวพอดี A Bright Leap Forword” (1) วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลด)

Play Video

ก้าวพอดี A Bright Leap Forword (2)

งานกิจกรรม “ก้าวพอดี A Bright Leap Forword” (2) วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลด)

Play Video

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ (ช่วงเช้า)

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ช่วงเช้า) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Play Video

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ (ช่วงบ่าย)

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ช่วงบ่าย) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu

ประกาศ

ระบบ eMENSCR จะเปิดให้ใช้งานได้ทาง emenscr.nesdc.go.th ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลโครงการและการรายงานความก้าวหน้า เฉพาะหน่วยงานที่แจ้งข้อมูลลำดับการอนุมัติ (M7)

หมายเหตุ : สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้งลำดับการอนุมัติ จะทยอยดำเนินการหลังจากที่ได้แจ้งลำดับการอนุมัติมาแล้ว ทั้งนี้ การรายงานผลรอบไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562 จะยังไม่มีการปิดระบบจนถึงการรายงานในรอบไตรมาสต่อไป