เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

กรอบในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน

รายละเอียดของหนังสือเวียนต่าง ๆ

ประกาศ

แนวทางการดำเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกาศอื่น ๆ

รายละเอียดของรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เรื่องราวที่น่าสนใจ

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดของรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดของรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดของรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารประกอบการบรรยาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดือนมิถุนายน 2563

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้

ต้องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน… หรือแผนปฏิบัติราชการทั้งราย 5 ปีและรายปี

รายละเอียดของการประชุมในแต่ละเดือน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อวิดีโอ

20200413_184608.524
Play Video

วีดีโอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติสำหรับประชาชนทั่วไป

น้องมะม่วง ร่วมมือกัน มันช่วยได้ (3)
Play Video

น้องมะม่วงมาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ทุกคนร่วมมือกันไว้นะคะ เราจะเดินไปด้วยกัน เพราะ “ร่วมมือกัน มันช่วยได้!”

น้องมะม่วง ร่วมมือกัน มันช่วยได้ (2)
Play Video

น้องมะม่วงมาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ทุกคนร่วมมือกันไว้นะคะ เราจะเดินไปด้วยกัน เพราะ “ร่วมมือกัน มันช่วยได้!”

น้องมะม่วง ร่วมมือกัน มันช่วยได้ (1)
Play Video

น้องมะม่วงมาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ทุกคนร่วมมือกันไว้นะคะ เราจะเดินไปด้วยกัน เพราะ “ร่วมมือกัน มันช่วยได้!

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu