1-แผนยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

2-แผนแม่บท

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

3-แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

4-แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

กรอบในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน

รายละเอียดของหนังสือเวียนต่าง ๆ

ประกาศ

แนวทางการดำเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกาศอื่น ๆ

รายละเอียดของรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เรื่องราวที่น่าสนใจ

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในรูปแบบของวาระการประชุม ไฟล์นำเสนอ และรายงานการประชุม

ประกาศคระกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่าง ๆ (เพิ่มเติม)

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2)

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ

รายละเอียดของรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดของรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดของรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารประกอบการบรรยาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    เดือนกันยายน 2563

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ต้องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน… หรือแผนปฏิบัติราชการทั้งราย 5 ปีและรายปี

รายละเอียดของการประชุมในแต่ละเดือน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อวิดีโอ

Capture 1
Play Video

วีดีโอเกี่ยวกับผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศสำหรับประชาชนทั่วไป

20200413_184608.524
Play Video

วีดีโอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติสำหรับประชาชนทั่วไป

น้องมะม่วง ร่วมมือกัน มันช่วยได้ (3)
Play Video

น้องมะม่วงมาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ทุกคนร่วมมือกันไว้นะคะ เราจะเดินไปด้วยกัน เพราะ “ร่วมมือกัน มันช่วยได้!”

น้องมะม่วง ร่วมมือกัน มันช่วยได้ (2)
Play Video

น้องมะม่วงมาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ทุกคนร่วมมือกันไว้นะคะ เราจะเดินไปด้วยกัน เพราะ “ร่วมมือกัน มันช่วยได้!”

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu