ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

4-แผนความมั่นคง
แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นกรอบในการดำเนินการป้องกัน
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์

   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” เพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติคุณจาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตรจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อ่านต่อ…)

27-09-2562 (5)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ

   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ ณ โรงแรมสยาม แอ็ท สยามดีไซน์ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

DA192531
สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

n20190610163017_30218
สศช. เตรียมปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายดนุชา
พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” (อ่านต่อ…)

ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์

   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” เพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติคุณจาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตรจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อ่านต่อ…)

27-09-2562 (5)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ

   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ ณ โรงแรมสยาม แอ็ท สยามดีไซน์ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

DA192531
สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

n20190610163017_30218
สศช. เตรียมปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายดนุชา
พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” (อ่านต่อ…)

เรื่องราวที่น่าสนใจ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เดือนธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับ 2, 3 และ eMENSCR คลิกที่นี่

หลักการในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คลิกที่นี่

National Strategy

ดูรายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติฉบับภาษาอังกฤษ
วันที่ 27 กันยายน 2562 คลิกที่นี่

แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๑๑)

ดูรายละเอียดแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 คลิกที่นี่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 23 กันยายน 2562

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

เอกสารสำหรับระบบ eMENSCR

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password
ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

เอกสารสำหรับแผนระดับ 3

ต้องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน… หรือแผนปฏิบัติราชการทั้งราย 5 ปีและรายปี คลิกที่นี่

การประชุม

รายละเอียดการประชุมในแต่ละเดือน คลิกที่นี่

parliament
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิรูปประเทศ

ดูรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ คลิกที่นี่

สื่อวิดีโอ

Picture2
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย

ยุทธ 6
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 4
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Picture2
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย

ยุทธ 6
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 5
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธ 4
Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

มารู้จักยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu