เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560
แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทาง ในการพัฒนาประเทศ
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี
4-แผนความมั่นคง

แผนความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรอบในการดำเนิน
การป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง
ภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ กำหนดให้เมื่อมี พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน จัดทำแผนแม่บท (อ่านต่อ…)

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ (อ่านต่อ…)

    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นไปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 (อ่านต่อ…)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ…)

โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ กำหนดให้เมื่อมี พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน จัดทำแผนแม่บท (อ่านต่อ…)

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ (อ่านต่อ…)

    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นไปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 (อ่านต่อ…)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

สื่อวิดีโอ

Play Video

"ประเทศของเรา บ้านของเรา"

ร่วมสร้างประเทศไทยให้เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ “บ้านของเรา” (ดาวน์โหลด)

Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา
Our Country, Our Future

วิดิทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” (ดาวน์โหลด)

Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน.
มาทำความรู้จัก ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในระยะ 5 ปี แล้วมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกัน (ดาวน์โหลด)

Play Video

"OUR HOME OUR COUNTRY"

Thailand’s 20-Year National Strategy (Download)

Play Video

FUTURE THAILAND ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ดาวน์โหลด)

Play Video

MV เพลง "อนาคตไทย อนาคตเรา"

อนาคตที่ดีกว่าจะไม่เดินมาหาเรา แต่เราจะต้องสร้างมันไปด้วยกัน เพราะทุกคนคือพลัง พลังที่จะสร้างอนาคต “อนาคตไทย อนาคตเรา”
(ดาวน์โหลด)

Play Video

เป็นฮีโร่ในแบบของคุณ You Can be a hero !

คุณเชื่อไหม ว่าเราทุกคนมีพลังพิเศษ ! เราทุกคนเป็นฮีโร่ได้ ! ถ้าคุณคิดว่าพลังพิเศษไม่มีจริง เราจะพาคุณไปรู้จัก คนที่ใช้พลังพิเศษ คอยช่วยเหลือคนอื่น ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น มาค้นหาพลังในตัวคุณ แล้วนำพลังออกมาใช้ เพื่ออนาคตของไทยกันครับ (ดาวน์โหลด)

Play Video

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ You can be a hero !

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ นักเมาท์ในตำนาน รู้ทุกเรื่อง เมาท์ได้ทุกคน เราจะพาคุณไปรู้จัก “เจ๊เป้า” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วย….พลังแห่งการเมาท์! เพราะอนาคตของเรา….ขึ้นอยู่กับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลด)

Play Video

ดอน คนหัวร้อน You can be a hero !

ดอน คนหัวร้อน โมโหง่าย หายช้า ผู้พร้อมมีเรื่องกับทุกคน เราจะพาคุณไปรู้จัก “ดอน” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วย….พลังแห่งความหัวร้อน ! เพราะอนาคตของเรา….ขึ้นอยู่กับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลด)

Play Video

สมหมาย สายแชร์ You can be a hero !

สมหมาย สายแชร์ แชร์ได้ทุกเรื่อง ทำได้ทุกอย่างเพื่อสร้างยอดไลก์ . เราจะพาคุณไปรู้จัก “สมหมาย” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วย….พลังแห่งการแชร์! . เพราะอนาคตของเรา….ขึ้นกับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลด)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu