ประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน

รายละเอียดของหนังสือเวียนต่าง ๆ

ประกาศ

แนวทางการดำเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกาศอื่น ๆ

รายละเอียดของรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เรื่องราวที่น่าสนใจ

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่าง ๆ (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2)

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ

รายละเอียดของรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดของรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดของรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารประกอบการบรรยาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    เดือนตุลาคม 2563

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ต้องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน… หรือแผนปฏิบัติราชการทั้งราย 5 ปีและรายปี

รายละเอียดของการประชุมในแต่ละเดือน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษาโดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สื่อวิดีโอ

เสาวลักษณ์
Play Video

วีดิทัศน์การสร้างการตระหนักรู้และหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส

ชุติมา
Play Video

วีดิทัศน์การสร้างการตระหนักรู้และหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส

ดำเกิง
Play Video

วีดิทัศน์การสร้างการตระหนักรู้และหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส

บุญธิดา
Play Video

วีดิทัศน์การสร้างการตระหนักรู้และหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส

มนทิรา
Play Video

วีดิทัศน์การสร้างการตระหนักรู้และหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส

Close Menu